Vedtægter

Vedtægter

Agedrup Linedancer blev stiftet i 2014. Klubben tegnes af bestyrelsens formand og kassér.

§2 Hjemsteds kommune

Klubben har hjemsted i Odense Kommune.

§3 Formål

Klubbens formål er at udsprede kendskab til linedance.

Samle linedance klubberne på Fyn og Jylland til fælles arrangementer.

§4 Medlemsforhold

Alle som har tegnet et medlemskab af klubben har stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer som er i restance med kontingent, kan ikke stemme på generalforsamlingen.

Et medlemskab af klubben er kun gyldigt, såfremt det opkrævede kontingent for sæsonen er fuldt indbetalt, inden for den af klubben fastsatte tidsfrist.

Der kan ikke stemmes på generalforsamlingen ved fuldmagt, kun ved personlig fremmøde.

§5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, inden udgangen af marts og varsles med tid og sted på klubbens hjemmeside senest 21 dage før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Ligesom det reviderede årsregnskab vedlægges indkaldelsen som sendes ud på e-mail.

Der kan kun træffes beslutning om emner, der er optaget på dagsordenen, samt ændringer til disse.

Beslutningen træffes ved håndsoprækning, med mindre 3 tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Ved valg af personer afholdes altid skriftlig afstemning, hvis der er flere opstillede end der kan vælges. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer eller evt. klubbens opløsning, som kræver 2/3 flertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved 2/3 af klubbens medlemmers anmodning. Skal varsles på klubbens hjemmeside og afholdes max. 14 dage efter anmodning, med dagsorden for denne.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse – herunder fastsættelse af kontingent.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleant

6. Valg af revisor og bilagskontrollant

7. Evt.

8. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§6 Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Suppleant vælges for 1 år ad gangen og medtages så vidt muligt på bestyrelsesmøder

Til bestyrelsen kan kun vælges personer, der har tegnet medlemskab af klubben og som ikke er i restance med kontingent.

Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse og har ret til at nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet.

Bestyrelsen kan om fornødent antage regnskabsmæssig, juridisk eller anden bistand.

§7 Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal udføres efter god og forsvarlig regnskabsskik og revideres af revisoren valgt på den ordinære generalforsamling. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen. Evt. regnskabsmæssigt overskud anvendes i henhold til klubbens formål jvf. §3 eller hensættes på klubbens konto til øremærkede formål i klubbens interesse.

§8 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger afholdt med maksimalt 4 ugers mellemrum. Såfremt der er økonomisk overskud ved foreningens ophør, tilfalder midlerne kræftens bekæmpelse.

§9 Hæftelse

Klubbens medlemmer og klubbens bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser og evt. gæld.

 §10 Konto

Klubbens Kasserer og Formand er indehaver af hævekort til klubbens konto.

Vedtægter for Agedrup Linedancer